REGULAMIN KONKURSÓW

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

 1. Organizatorem konkursu jest strona mamowato.pl,  mieszcząca się na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/mamowato/, prowadzona przez administratora Patrycję Ptaszek.
 2. Fundatorem nagród oraz podmiotem wydającym jest sponsor określony w poście konkursowym.
 3. „Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.
 4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 7.  Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora.
 8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora/sponsora (celem wysyłki nagrody), a nie serwis Facebook. 
 • § 2. UCZESTNICTWO I ZASADY
 • 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające konto na portalu społecznościowym www.facebook.com , które spełnią warunki określone w regulaminie.
 • 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu umieścić komentarz pod odpowiednim postem konkursowym na profilu Mamowato.pl na portalu społecznościowym Facebook oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
 • 3. Czas trwania konkursu określony jest w poście konkursowym.
 • 4. Zadanie konkursowe określone jest w poście konkursowym
 • 5. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, nie może naruszać wymagań konkursu oraz regulaminu portalu Facebook, nie może być wysłane jako wiadomość prywatna lub umieszczona na ogólnym profilu mamowato.plna portalu Facebook.
 • 7. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie zgłoszeń uczestników, którzy biorą udział w konkursie posługując się kilkoma profilami na portalu Facebook.
 • § 3. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie ustalonym w poście konkursowym. Wyniki zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook na profilu mamowato.pl lub na blogu www.mamowato.pl
 • 2. Laureatem konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie zostanie ocenione wedle gustu komisji konkursowej jako najciekawsze, zgodnie z kryteriami wskazanymi w §3. Laureat w terminie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia Laureatów, powinien wysłać do organizatora konkursu prywatną wiadomość na portalu Facebook przesyłając w niej dane osobowe Laureata: – imię, nazwisko, – numer telefonu, – adres zamieszkania, na który zostanie przesłana nagroda lub inną, jeśli inaczej zostało ustalone w poście konkursowym.
 • 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby wydania nagrody.
 • 4. W przypadku nieotrzymania danych, o których mowa powyżej lub przesłania danych niekompletnych, jak również w razie niespełnienia przez Laureata warunków udziału w konkursie przewidzianych Regulaminem, nagroda pozostaje w dyspozycji sponsora.
 • § 4. NAGRODY
 • 1. Nagroda określona jest w poście konkursowym.
 • 2. Za wydanie nagród laureatom odpowiada sponsor nagrody wskazany w poście konkursowym. Organizator konkursu strona mamowato.pl nie odpowiada za ew brak wydania nagrody.
 • 3. Nagrody zostaną wydane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania adresu.
 • 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na nagrodę innego rodzaju. 
 • 5. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 • § 5. PRAWA AUTORSKIE1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem/komentarzem.
 • 2. Jeżeli na załączonym zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w Konkursie.
 • 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 •  § 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 1. Dane osobowe uczestników konkursu – imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 • 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście zwycięzców w poście konkursowym zamieszczonym na stronie mamowato.pl lub na fanpage mamowato.pl na Facebooku
 • 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora zabawy tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte.
 • 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 • 4. Administrator zbiera następujące dane uczestników konkursu:a. imię i nazwisko,b. adres korespondencyjny,c. numer telefonu.
 • 5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym- sponsorowi nagrody (wymienionym w poście konkursowym) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych.
 • 6. Zwycięzca konkursu wraz z danymi adresowymi winien wysłać w tej samej wiadomości oświadczenie o treści: “ Ja (IMIĘ I NAZWISKO) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu przeprowadzanego przez stronę facebook o nazwie “mamowato.pl” . Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest administrator strony facebook mamowato.pl Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.
 • § 7. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: mamowato@gmail.com w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.
 • 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 • § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Informacja o zmianie zostanie przesłana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • 2. Uczestnik może zrzec się praw do wygranej jednakże nie może przenieść prawa do wygranej na osobę trzecią.
 • 3. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku.
 • 4. Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacja tego regulaminu.